Speciálně pedagogické centrum Příbram

Vyšetření v SPC

CO JE TŘEBA K VYŠETŘENÍ?

SPC Příbram je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby rodičům a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se především o děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a s narušením komunikační schopnosti (řečové vady).

Děti se specifickými poruchami učení a podezřením na tyto problémy přednostně vyšetřuje sousední Pedagogicko-psychologická poradna.

Zařazení do péče SPC je indikováno v případě mentální retardace jakéhokoli stupně, těžkých forem postižení, výrazných výukových problémů, diagnostikované poruchy autistického spektra, vývojové dysfázie apod.

Vyjádření a doporučení SPC je nutné pro možnost zařazení dítěte do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MŠ speciální, ZŠ speciální a ZŠ praktická, …), dále pro možnost integrace dítěte v běžné ZŠ s následnou podporou formou pedagogické asistence nebo individuálního vzdělávacího plánu.

Objednat se na vstupní vyšetření

Objednat se na vstupní vyšetření lze telefonicky, případně e-mailem. Lze také zaslat poštou vyplněný formulář „Žádost o zařazení do péče SPC“ (ke stažení zde) poté budou zákonní zástupci telefonicky kontaktováni pracovnicemi SPC Příbram.

Telefon: +420 318 472 150 nebo +420 702 060 955
E-mail: spcpribram@ouu.pb.cz

Přijít na vstupní vyšetření

K samotnému vyšetření se dostaví zákonný zástupce s dítětem (případně zletilý klient sám). S sebou je vhodné mít veškerá diagnostická vyšetření, závěry lékařských zpráv, případně vyjádření pedagogických pracovníků, či dalšího školského poradenského zařízení.

Samotné vyšetření trvá dle rozsahu 1-3 hodiny, pro žáky je k dispozici pití, u menších dětí je vhodné připravit malou svačinku. V opodstatněných případech se vyšetření rozloží po domluvě do více termínů, lze si domluvit návštěvu ve školním zařízení, případně přímo v domácím prostředí.

Po vstupním vyšetření

Po vyšetření budou se zákonným zástupcem projednány navrhované postupy a doporučena podpůrná, případně vyrovnávací opatření.

Závěry a zpráva

Závěry a zprávu z vyšetření si zákonný zástupce vyzvedává v SPC Příbram po telefonické domluvě, pokud nebude dohodnuto jinak. Zpráva je v SPC Příbram připravena k vyzvednutí do 30 dnů od ukončení vyšetření dítěte.

Kontakty

Mgr. Vladislava Tylšová
vedoucí SPC, speciální pedagog
Tel.: 318 472 150, 702 060 955
Email:tylsova@ouupb.cz

Mgr. Eva Slavíčková
psycholog
Tel.: 318 472 150, 702 060 955
Email:slavickova@ouupb.cz

Mgr. Věra Zemanová
speciální pedagog
Tel.: 602 145 106
Email:zemanova@ouupb.cz

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009