Speciálně pedagogické centrum Příbram
pro žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

O SPC

SPC Příbram je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby rodičům a pedagogům dětí a žáků, zletilým klientům (dále klienti) se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o klienty s mentálním postižením, klienty se souběžným postižením více vadami (mentálního postižení souběžného s dalším postižením – poruchy autistického spektra, tělesné, zrakové a sluchové postižení, závažné poruchy chování a řeči). V případě kombinace mentálního postižení se zrakovým a sluchovým, spolupracujeme se speciálním pedagogickým centrem pro klienty se sluchovým a zrakovým postižením.

Speciálně pedagogické centrum nabízí svým klientům tyto služby:

Individuální komplexní diagnostiku, psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku jako podklad pro:

 • doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů u klientů včetně způsobu jejich zajištění
 • zpracování návrhů na zařazení a přeřazení žáků do škol, tříd, nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ,,běžných školách“ – inkluzivní vzdělávání
 • zpracování návrhu vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu odpovídající jeho vzdělávacím potřebám
 • zjišťování potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných zkoušek nebo přijímacích zkoušek
 • posouzení způsobilosti k zahájení školní docházky, doporučující posouzení k odložení školní docházky.
 • Včasná intervence, diagnostika ve školním i rodinném prostředí
 • poradenství a konzultační činnost pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení
 • navázání spolupráce s dalšími odbornými pracovišti
 • podporu při vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • poskytování služeb kariérového poradenství
 • přímá individuální nebo skupinová práce s klienty.

Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné pro zařazení klienta do školy zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ (MŠ speciální, ZŠ speciální,  ZŠ dříve praktická základní škola, Praktická škola jednoletá a dvouletá, OU – učební obor typu E).
Dále pro možnost integrace dítěte, žáka v běžné MŠ a ZŠ.

Postup při zařazení klienta do péče SPC:

Na základě žádosti zletilého klienta nebo zákonného zástupce nezletilého klienta je dojednán termín poradenské služby v SPC. Poradenská služba je realizována ambulantně v SPC nebo ve škole, školských zařízeních či v rodině.

Je nutné se předem osobně, telefonicky nebo e-mailem (v tomto případě bude žadatel kontaktován pracovnicemi SPC) objednat a ve sjednaném termínu se dostavit. V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.

Zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta přinesou k nahlédnutí lékařské zprávy z vyšetření odborných lékařů, zprávy z vyšetření u odborných pracovníků (klinický psycholog, logoped…), zprávy a doporučení z jiných školských poradenských zařízení atd., mají-li je k dispozici.

Zákonní zástupci nezletilých klientů a zletilí klienti jsou po skončení vyšetření nebo intervence seznámeni s jeho průběhem. Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

Při vydání zprávy a doporučení je zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b školského zákona.

Zákonný zástupce či zletilý klient zároveň potvrdí svým podpisem, že zpráva a doporučení ŠPZ s ním byly projednány a že porozuměl jejich povaze a obsahu.

V doporučení pro školu jsou uvedeny závěry vyšetření a navržena podpůrná opatření druhého až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta. Doporučení pro školu je zasíláno přímo do konkrétní školy prostřednictvím datové schránky.

Adresa SPC Příbram

Pod Šachtami 335
261 01 Příbram IV

Provozní doba SPC

Pondělí: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Úterý: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Pátek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:00

Kontakty

Mgr. Vladislava Tylšová
vedoucí SPC, speciální pedagog
Tel.: 318 472 150, 702 060 955
Email:tylsova@ouupb.cz

Mgr. Eva Slavíčková
psycholog
Tel.: 318 472 150, 702 060 955
Email:slavickova@ouupb.cz

Mgr. Věra Zemanová
speciální pedagog
Tel.: 602 145 106
Email:zemanova@ouupb.cz

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009