Školní poradenské pracoviště

Mgr. Zuzana Angelová
výchovná poradkyně OU a PrŠ
sborovna 3. patro
tel: 318 472 122
e-mail: angelova@ouupb.cz
konzultace:
po telefonické domluvě
Bc. Petr Prokeš
výchovný poradce ZŠ
sborovna 2. patro
tel: 702 225 246
e-mail: prokes@ouupb.cz

konzultace:
pondělí: 12:00 – 13:00
čtvrtek: 7:45 – 8:45

Mgr. Milena Palková
školní metodik prevence
kancelář ŠPP 1. patro
tel. 318 472 112
e-mail: palkova@ouupb.cz

konzultace:
pondělí: 8:00 – 9:00
úterý: 8:00 – 9:00
středa: 13:00 – 14:00
čtvrtek: 13:00 – 14:00
pátek: 8:00 – 9:00

Jana Kubátová
Vedoucí asistentka pedagoga
Praktická škola
tel. 318 472 130
e-mail: kubatova@ouupb.cz

Školní poradenské pracoviště

ŠPP je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských a konzultačních služeb ve škole.

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, OSPOD).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Organizační struktura ŠPP

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • školní metodik prevence: Mgr. Milena Palková

Členové školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce pro ZŠ: Bc. Petr Prokeš
 • výchovný poradce pro SŠ: Mgr. Zuzana Angelová
 • vedoucí asistentka pedagoga: Jana Kubátová

  Cíle programu ŠPP

  1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
  3. prevence školní neúspěšnosti,
  4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
  5. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
  6. podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
  7. průběžná a dlouhodobá péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
  8. včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
  10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
  11. metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
  12. spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
  13. spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

  Standardní činnosti výchovného poradce

  Poradenské činnosti

  Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

  1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
  4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
  5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
  7. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
  8. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
  9. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
  10. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  11. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  12. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

  Metodické a informační činnosti

  Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy

  1. v otázkách kariérového rozhodování žáků,
  2. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  3. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  4. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  5. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
  6. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
  7. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  8. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
  9. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  10. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  11. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

  Standardní činnosti metodika prevence

  Metodické a koordinační činnosti

  1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
  2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
  3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
  4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
  5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
  6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
  7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
  8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
  9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

  Informační činnosti

  1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
  3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
  4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
  5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

  Poradenské činnosti

  1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
  2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
  3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

  Práce s důvěrnými, citlivými daty a zajištění komunikace

  1. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovní poradci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dokumentace je uschována v uzamčené skříni v pracovně výchovného poradce a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším pedagogickým pracovníkům ta její část, nutná k výkonu jejich činnosti (např. rozhodnutí o integraci žáka potřebné k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.)
  2. Zprávy dalších odborníků (např. SPC, PPP), jsou škole poskytovány na základě písemného souhlasu rodičů a je s nimi seznámen výchovný poradce, třídní učitel a další vyučující dotyčného žáka. Tím je vytvořen předpoklad k zajištění optimálních podmínek výuky a doporučených opatření ve všech předmětech.
  3. Komunikaci v rámci školního poradenského pracoviště se zákonnými zástupci, poradenským zařízením a pedagogickými pracovníky školy zajišťují výchovní poradci na přidělených úsecích (ZŠ+ SŠ).

  Důležité kontakty

  Adresa

  Pod Šachtami 335
  Příbram IV
  261 01 Příbram

  Strava

  Kód jídelny - 0009