Praktická škola

dvouletá

Délka studia: 2 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Počet přijímaných žáků: 14

Stručný popis učebního oboru

Naše škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří splnili povinnou školní docházku. Praktická škola dvouletá umožňuje získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení,
případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Škola se zaměřuje v rámci učebního plánu na rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností žáků, kteří se připravují pro praktický život. Současně upevňuje postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Vytváří předpoklady pro účinné zapojení absolventů do praktického života. Pomáhá upevňovat kladné postoje k práci, ke zdravému životnímu stylu. Vede žáky k přijetí zodpovědnosti
za své výsledky.

Uplatnění absolventů

Učební obor Škola se zaměřuje v rámci učebního plánu na rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností žáků, kteří se připravují pro praktický život. Připravuje žáka k tomu, aby na konci studia byl schopen se zapojit do běžného praktického života ve společnosti. Měl by být schopen samostatně vést domácnost, měl by mít osvojeny základní znalosti z oblasti hygieny, zdraví a potravinářství. Současně upevňuje postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Vytváří předpoklady pro účinné zapojení absolventů do praktického života. Pomáhá upevňovat kladné postoje k práci,
ke zdravému životnímu stylu. Vede žáky k přijetí zodpovědnosti za své výsledky.

Učební plán

Studijní obor: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. Celkem
Povinné předměty
Český jazyk 2 2 4
Anglický jazyk 1 1 2
Matematika 2 2 4
Občanská výchova 1 1 2
Informatika 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 4
Výchova ke zdraví 1 1 2
Rodinná výchova 4 4 8
Pěstitelské práce 2 2 4
Výtvarná výchova 2 2 4
Hudebně dramatická výchova 2 2 4
Příprava pokrmů 6 6 12
Ruční práce 6 6 12
Celkem 32   32 64

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009