Historie školy

Do roku 1944

Výuka řemesel na Příbramsku je historicky spjata s rozvojem těžby stříbra a hornickou slávou. První záznamy o počtech učedníků jsou v okresním archivu již od roku 1575. Pod vedením jednotlivých cechů byla vyučována různá řemesla. Teprve od roku 1805 jsou v archivu zmínky o zavedení škol pro odrostlou mládež, kde se vyučovalo ve všední dny večer a v neděli. Postupně vznikaly školy pro výuku různých řemesel.

1944 – 1950

Naše škola vznikla v roce 1944 jako „učňovské hornické středisko středočeských rudných dolů“, kde se učili převážně horníci a důlní řemesla. Byla umístěna mezi dolem Vojtěch a dolem Anna na Březových Horách. Toto středisko se po ukončení 2. světové války rozšířilo. Byl postaven internát (dnes hotel Minerál), kde byli učni ubytováni. Teorie se vyučovala v budově dnes již nefunkčního zdravotního střediska na Březových Horách.

1951 – 1957

Na základě zákona č. 110 z roku 1951 o vzniku státních pracovních záloh bylo založeno a v „Lánské akci“ vybudováno hornické učiliště státních pracovních záloh (HUPZ) č. 5. bylo postaveno ve Vysoké Peci, zhruba 5 km od Příbrami. Objekt se sestává z internátu, školy, tělocvičny, kuchyně s jídelnou a dalších prostor. Celý areál má výměru 43 409 m2 a byl zprovozněn v září 1951. Zde byly vyučovány teoretické předměty. Praktická část se vyučovala přímo v dolech a provozech příbramského revíru. V tomto období zajišťovalo učiliště pouze teoretickou část. Z počátku šlo o 2-leté obory, které později byly rozšířeny na 3-leté.

1958 – 1977

V roce 1958 po vyhlášení reorganizace vzniká z HUPZ č. 5 Odborné učiliště n. p. Rudné doly Příbram. Výuka byla rozšířena o profese strojnické, elektro a stavební.
S rostoucími požadavky na výuku kapacita školy přestala stačit a byly proto postaveny nové objekty – škola a tělocvična v Příbrami IV. Na Březových Horách pak u dolu Prokop nové dílny. Stavbu prováděly a financovaly Rudné doly Příbram. Celý komplex byl uveden do provozu v září 1966. V následujícím roce byl zrušen hornický obor.

1978 – 1989

Od 1. září 1978 se mění název na Střední odborné učiliště Rudných dolů Příbram. Vyučuje se zde strojní, elektro a stavební obory. Od roku 1983 až do roku 1989 bylo reagováno na potřeby podniku a výuka hornických profesí byla opět obnovena, a to v oboru horník, mechanik důlních provozů a mechanik pro důlní stroje a zařízení.
V tomto období byla praktická výuka prováděna v Důlně-úpravárenském závodu, především na šachtě Krásná Hora.

1990 – dosud

V posledních 20 letech prodělala škola několik změn názvů, zřizovatelů i sídel. V průběhu let se vlivem společenské poptávky a změn ve společnosti měnil i charakter školy. Od 1. září 1994 se mění SOU Rudné doly Příbram na Integrovanou střední školu Příbram, kde se kromě učebních oborů zavádí i maturitní studium. V této době zažívá škola největší rozmach a navštěvuje ji až 600 učňů ročně. V rámci optimalizace učilišť se ruší hornické učiliště, dochází ke snížení počtu žáků, redukují se učební obory a ruší se maturitní studium. Původní učiliště se přetváří na speciální školu. Z rozhodnutí MŠMT ČR zde vznikají od 1. července 2000 dva samostatné subjekty „Odborné učiliště a učiliště Příbram“ a „Základní škola speciální Příbram“, které mají zajišťovat přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a oba jsou zřizovány Středočeským krajem. Jak střední škola, tak i základní škola, prošly během 10-ti let několikerými změnami a úpravami názvů. Od 1. ledna 2012 byly obě školy z rozhodnutí zřizovatele sloučeny. Po sloučení má naše škola název Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace a je stále zaměřena na přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009